پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (3365)

-3-5شباهت سازهای دوره ایلام با سازهای ایران معاصر…………………………………………………………..136فصل پنجم: جمع بندی و نتایج-1-6نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………..151منابع1-1-مقدمه اهمیت مطالعاتی که در باره فرهنگ و تمدن جوامع مهم بشری که تاثیر بسزایی در شکل گیری و تکامل زندگی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق رایگان c (3362)

3-8-7- طرز تهیهی محلولها481- بافر50x TAE482- محلول رنگ آمیزی اتیدیوم برماید (10mg/ml)483-8-8- بررسی کمی بیان ژن با استفاده از روش واکنش زنجیرهای پلیمرازپیوسته493-8-8-1-روش Ct مقایسهای برای کمی سازی نسبی503-8-6- آنالیز آماری52فصل چهارم نتایج 4-1- بررسی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (3359)

1-1-3- جامعه‌ی آماری……………………………………………………………………………………………90 2-1-3- واحد ثبت و شمارش…………………………………………………………………………………..91 3-1-3- واحد متن(فحوا)………………………………………………………………………………………….91 4-1-3- روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………92 5-1-3- تجزیه وتحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………….92 6-1-3- محاسبه‌ی حجم نمونه………………………………………………………………………………….93 7-1-3- قواعد کدگذاری…………………………………………………………………………………………93 8-1-3- متغیر و رده‌های ادامه مطلب…

By 92, ago